Wrocław, dnia r.

UMOWA SZKOLENIOWA

NR

zawartą pomiędzy:

Centrum Szkoleń i Technologii CNC NUMERIKA Dobrosława Franków z siedzibą we Wrocławiu (54-429) przy ul. Strzegomskiej 138, NIP: 7521436241, adres do korespondencji: ul. Główna 62/20, 54-061 Wrocław, reprezentowaną przez (imię nazwisko) - (pełnomocnika lub właściciela), zwanym dalej: NUMERIKA,

a

(imię nazwisko) zamieszkałym w (miejscowość) (kod pocztowy) pod adresem: ulica/wieś, nr nieruchomości, nr lokalu, PESEL: (nr PESEL), zwanym dalej: KUPUJĄCYM.